<div id="noframefix"> <h1>SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta</h1> <p><b>Sekolah Dasar Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta, Jl. Kapten Tendean Gg. Gatutkaca No. 19 Wirobrajan Yogyakarta 55252 Telp. (0274)377645 E-Mail : sdmuhwibraga@ymail.com</b></p> <p>Please <a href="http://sdwibragayk.blogspot.com">Click here</a> to visit <a href="http://sdwibragayk.blogspot.com"><b>SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta</b></a> site</p> </div>